Our Business Group Company Profile

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

วัตถุดิบ

สิ่งทอเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์อาหาร

เป็น บริษัทในเครือของบริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง จำกัด ที่เป็นบริษัทฯ การค้าที่สำคัญให้กับ นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น